Kadra dwujęzyczna

Nauczanie dwujęzyczne

Podstawa prawna


Art. 4 pkt 4 i pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. 2019 poz. 639 ze zm.)

 


Nauczanie w oddziale  dwujęzycznym prowadzone jest  równolegle w dwóch językach: języku polskim oraz języku obcym  nowożytnym będącym drugim językiem nauczania, przy czym prowadzone w dwóch językach są co najmniej dwa zajęcia edukacyjne, z wyjątkiem zajęć obejmujących język polski, część historii dotyczącą historii Polski i część geografii dotyczącą geografii Polski, w tym co najmniej jedne zajęcia edukacyjne wybrane spośród zajęć obejmujących: biologię, chemię, fizykę, część geografii odnoszącą się do geografii ogólnej, część historii odnoszącą się do historii powszechnej, matematykę lub spośród przedmiotów uzupełniających.

 

Nauczanie dwujęzyczne ukierunkowane jest na rozwój kompetencji językowych uczniów i opanowanie języka obcego na jak najwyższym poziomie, zbliżonym do języka rodzimego przy jednoczesnym poszerzeniu wiedzy z innych przedmiotów. Nauczanie dwujęzyczne przygotowuje uczniów do podjęcia studiów z wykładowym językiem angielskim w Polsce jak i zagranicą, poszerza ich horyzonty naukowe, sprawiając, że są oni wysoce cenieni na rynku pracy.

 

 

Metoda CLIL
Lekcje języka angielskiego i przedmiotów nauczanych dwujęzycznie prowadzone są z wykorzystaniem metody CLIL -  nowoczesnej i innowacyjnej forma nauczania języka obcego, zdobywającej coraz większe uznanie wśród państw Unii Europejskiej. Nazwa CLIL (Content and Language Integrated Learning) wywodzi się z języka angielskiego i oznacza zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe. CLIL polega na nauczaniu poszczególnych przedmiotów zarówno w języku ojczystym jak i obcym i dążeniu do posługiwania się swobodnie w mowie i piśmie dwoma językami: językiem ojczystym i językiem obcym na takim samym poziomie. Lekcje prowadzone metodą CLIL charakteryzuje aktywna współpraca uczniów, wymiana informacji, dzielenie się wiedzą oraz doświadczeniem, a ich celem jest komunikacja zbliżona do prowadzonej w naturalnych warunkach.

 

 

Matura w oddziałach dwujęzycznych
Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 sierpnia 2022r. w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2022 poz. 1644 ze zm.), obowiązującym od roku szkolnego 2022/2023, absolwenci oddziałów dwujęzycznych mają obowiązek przystąpienia do egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym. Podstawową różnicę między egzaminem na poziomie rozszerzonym a dwujęzycznym stanowi poziom egzaminu.  
Ponadto, absolwenci oddziałów dwujęzycznych mają również prawo rozwiązać dodatkowe zadania egzaminacyjne z biologii, chemii, historii oraz geografii w języku angielskim, po wcześniejszym przystąpieniu do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z danego przedmiotu. Czas trwania egzaminu z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie to 80 minut, maksymalna ilość punktów 30.

 

Oddziały dwujęzyczne w V LO
W V Liceum Ogólnokształcącym funkcjonują oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie uczą się języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym oraz przedmiotów, zgodnie z ofertą edukacyjną na dany rok szkolny, nauczanych częściowo w języku angielskim, wybranych spośród: biologia, geografia, chemia, wiedza o społeczeństwie, historia, przedmioty uzupełniające.

 

 

Jak realizujemy nauczanie dwujęzyczne w V LO
Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego. Oddziały dwujęzyczne objęte są patronatem Uniwersytetu Śląskiego – Wydział Humanistyczny – na mocy umowy o współpracy dydaktyczno-naukowej.
Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach z języka angielskiego np. olimpiada języka angielskiego, konkurs High Flier, FOX, World of English.
Realizujemy również projekty w języku angielskim (Windows of Hope, Connections in the Centre, Euroweek), organizujemy międzynarodowe spotkania ze studentami. Bierzemy udział w projektach Erasmus+ i wymianach międzynarodowych w ramach partnerstwa szkół. Stosujemy aktywizujące metody pracy. Korzystamy z dobrze wyposażonych sali językowych, komputerów, oprogramowania multimedialnego. Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych, a także w wykładach na Uniwersytecie Śląskim. 

Nauczanie dwujęzyczne

w V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Srebrna Tarcza Perspektywy 2022
Herb - Orzeł Biały

V Liceum Ogólnokształcące 

z Oddziałami Dwujęzycznymi 

im. Kanclerza Jana Zamoyskiego 

w Dąbrowie Górniczej

"Takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie"

sekretariat@zamoyski.dg.pl

tel. 32 262 27 67

tel. 32 262 37 58

ul. Czapińskiego 8, 41-300 Dąbrowa Górnicza

BIP

RODO

Dokumenty

e-Dziennik

Microsoft Office

Plan Lekcji

Aktualności

Kontakt

Jan Zamoyski

dołacz do nas

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kanclerza Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej